سوله به ابعاد۳۶*۲۰ اقای پاکباز-نصب روستای کره

سوله به ابعاد۴۸*۲۴ شرکت صادق سازه مارون-اقای صلاحی زاده-محل نصب گچساران-سراب ننیز

سوله به ابعاد ۳۶*۶۴/۲۲اقای خوبانی-شرکت چویل زر اورد بابکان-محل نصب گچساران

سوله به ابعاد۱۸*۱۲اقای الاهی –محل نصب شهرک صنعتی فرودگاه

اسکلت پیچ و مهره ای شرکت مولیان یاسوج-موسوی پور-محل نصب-روستای مهریان

اسکلت پیچ و مهره ای-شرکت مروارید سازان کهگیلویه و بویراحمد-اقای خندان-نصب گچساران