رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عیسی کریمی نژاد

تلفن تماس:۰۹۱۷۱۴۱۷۲۳۰