وزن سازه ۲۷۰ تن

سازه از نوع پیچ و مهره ای با اتصالات مفصلی به شکل فلنجی

ستونها و تیرهای اصلی به شکل i (تیر ورق)

جوشکاری از نوع جوش co2و زیر پودری

مدت زمان ساخت ۴۰ روز

 

sisakht